Bill Gates

Bí quyết lãnh đạo thành công của Bill Gates là gì?

7ed3f8ec7fb7e9e3d5f2870693c99461

Bất kỳ nhân viên nào có ý tưởng mới cũng có thể trình bày và được chính Bill Gates còn dành thời gian để trả lời các kiến nghị.